Opłata zmienna kogeneracyjna

Opłata zmienna kogeneracyjna jest jednym z elementów opłat dystrybucyjnych na fakturze za energię elektryczną. Jest to opłata pobierana przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne za korzystanie z sieci dystrybucyjnej i wynika z ustawy o efektywności energetycznej.

Opłata zmienna kogeneracyjna jest pobierana od odbiorców energii elektrycznej, którzy korzystają z ciepłowni kogeneracyjnych. Ciepłownie kogeneracyjne to elektrociepłownie, w których wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło jednocześnie. Odbiorcy energii elektrycznej z takich elektrociepłowni są zwolnieni z podatku od energii elektrycznej, jednak zobowiązani są do zapłacenia opłaty zmiennnej kogeneracyjnej.

Opłata zmienna kogeneracyjna jest obliczana jako iloczyn mocy umownej przyłącza odbiorcy (w kilowatach) i stawki opłaty zmienniej kogeneracyjnej ustalonej przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne. Stawka ta może być różna w zależności od regionu i przedsiębiorstwa dystrybucyjnego.