• Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Badanie wyłączników różnicowo prądowych typu AC, A, F, B i B+
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary rezystancji uziemienia:
  • pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,
  • pomiar metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów,
  • pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów.
  • Pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera.
 • Pomiar natężenia oświetlenia.
 • Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
 • Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika.
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
 • Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p
 • Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
 • Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
 • Pomiar rezystywności gruntu (ρ)
  • pomiar metodą Wennera
 • Wskazania kolejności faz
  • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Sprawdzanie kierunku obrotów silnika
 • Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V)
 • Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
 • Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
 • Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
 • Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
 • Pomiar rezystancji izolacji
  • Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2
 • Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
 • Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Przyrząd spełnia wymagania norm
  • PN-EN 61010 – 1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
  • PN-EN 61010 – 031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
  • PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
  • PN-EN 61557 – 10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
  • PN-IEC 60364 – 6 – 61 / PN-HD 60364 – 6:2007(U) (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
  • PN-IEC 60364 – 4 – 41 / PN-HD 60364 – 4 – 41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
  • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
  • PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)
 • Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych),
  • wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,
 • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe)
 • wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi,
 • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
 • Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz,
 • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),
 • Rejestracja mocy:
  • Metoda Budeanu,
  • IEEE 1459,
 • Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ), P q S
 • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,
 • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),
 • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie,
 • Inter harmoniczne mierzone jako grupy,
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
 • Wskaźnik krótkookresowego (PST ) oraz długookresowego (PLT ) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A),
 • Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,
 • Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą A normy EN 61000-4-30.
 • Układy obsługiwanych sieci:
  • jednofazowy,
  • dwufazowy ze wspólnym N,
  • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N,
  • trójfazowy trójkąt.

 

CENNIK ORIENTACYJNY

BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  zł/szt.

 1. Pomiar ochrony przeciw porażeniowej (zerowanie) 4,00
 2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 3,50
 3. Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 1faz. 7,00
 4. Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 3faz. 12,00
 5. Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 20,00
 6. Pomiar rezystancji uziemień odgromowych od 20,00
 7. Pomiar i badanie wyłączników różnicowo prądowych (RCD) 5,00

Pomiary jakości energii elektrycznej

Pomiar Energii Elektrycznej wraz z raportem 300,00 zł + każda rozpoczęta godzina pomiaru 15,00 zł

Szybkie pomiary obwodów rozdzielni/urządzeń o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 12h w ciągu jednego dnia 80,00 zł za pierwszy i 40,00 zł każdy kolejny obwód przy czym czas trwania pomiaru jednego obwodu nie dłuższy niż 20 minut wraz z podłączeniem (nie zawiera kosztów dojazdu).

ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez materiału.

podane ceny są cenami orientacyjnymi, jeśli chcą państwo uzyskać ofertę specjalnie dla nich proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

UWAGA!!! PROMOCJA – kliknij TUTAJ a dowiesz się więcej.